Zgłoś awarię: (32) 613 44 12 693 649 732,   693 649 742

Kasa czynna: Pn-Pt 8:00 do 14:00, w środy 8:00 do 16:00

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW BABIC


Gospodarka Komunalna w Babicach sp. z.o.o. jako administrator sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Babice informuje, iż w związku z zakończeniem prac związanych z wybudowaniem sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Babice, od dnia 17 października 2022 roku można przystąpić do podłączenia instalacji wewnętrznej budynku do wybudowanego kolektora głównego bądź posadowionej na Państwa posesji studzienki rewizyjnej, według zasad określonych poniżej:

Zasady wykonywania, odbioru i podłączania nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Babice:

1. Przyłącze kanalizacyjne może być wykonane przez Gospodarkę Komunalną w Babicach sp. z o.o., innego wykonawcę posiadającego uprawnienia lub właściciela nieruchomości posiadającego niezbędną wiedzę techniczną w tym zakresie, wykonującego przyłącze na własne potrzeby. Zgodnie z ustawą z dnia 07.07.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2022r., poz. 1549) art. 15 ust. 2 – koszt budowy przyłącza spoczywa na właścicielu posesji.
2. Przyłącze kanalizacyjne musi być wykonane zgodnie z wydanymi wcześniej warunkami technicznymi (do pobrania: wniosek o wydanie warunków technicznych).
3. W przypadku budowy przyłącza przez Gospodarkę Komunalną w Babicach sp. z o.o. należy złożyć pisemne zlecenie wykonania robót budowlanych w Spółce oraz ustalić możliwy termin. W ramach zlecenia Zleceniodawca może ustaloną część robót wykonać we własnym zakresie.
4. W przypadku budowy przyłącza przez innego wykonawcę należy zawrzeć z nim umowę na wykonanie przyłącza i ustalić zasady prowadzenia robót budowlanych.
5 .Po włączeniu nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej należy zmienić dotychczasowy sposób użytkowania zbiornika na nieczystości ciekłe (szambo) lub go zlikwidować.
6. Przyłącze kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
7. Planowany termin wykonania przyłącza należy zgłosić (osobiście lub telefonicznie) na co najmniej 2 dni przed planowanymi pracami.
8. Po wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego przed jego zasypaniem należy wykonać pomiar geodezyjny powykonawczy.
9. Odbiór wykonanych robót (przyłączenie do sieci) zostanie dokonany w terminie uzgodnionym z Gospodarką Komunalną w Babicach sp. z o.o. i zakończony protokołem technicznego odbioru końcowego przyłącza kanalizacyjnego.
10. Po pozytywnym odbiorze technicznym należy dostarczyć geodezję powykonawczą i w terminie do 14 dni od dnia podpisania protokołu podpisać umowę na odprowadzanie ścieków pomiędzy właścicielem posesji, a Gospodarką Komunalną w Babicach  z o.o.
11. Zabronione jest wprowadzanie ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej, w myśl przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
12. W przypadku niedostosowania się do powyższych wytycznych przyłącze kanalizacji sanitarnej nie zostanie odebrane.

Niniejsza informacja dotyczy mieszkańców następujących ulic w miejscowości Babice:

Kard. Wyszyńskiego
M. Konopnickiej
E. Orzeszkowej
M. Skłodowskiej-Curie
Laskowa
Spółdzielcza
Topolowa
Zamkowa

Wniosek o wydanie wstępnej zgody na dostawę wody / odbiór ścieków.

PROJEKTY UNIJNE

Pogodynka

Ważne strony