Zgłoś awarię: (32) 613 44 12 693 649 732,   693 649 742

Kasa czynna: Pn-Pt 8:00 do 14:00, w środy 8:00 do 16:00

Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  publ. Dz. Urz. UE  z dnia 04.05.2016 r. L Nr 119/1 informujemy, iż:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gospodarka Komunalna  w Babicach spółka z o.o., ul. Cicha 2, 32-551 Babice, reprezentowana przez Zarząd Spółki.

2)W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych panią Martą Musiał pod adresem e-mail: ochrona.danych@gkbabice.pl.

3)Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) ww. Rozporządzenia dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej, której Pani/Pan jest stroną.

4)Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5)Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

6)Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

7)Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, t.j. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8)Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Jeśli w przyszłości zaistnieje sytuacja zautomatyzowanego podejmowania decyzji bądź profilowania zostanie Pani/Pan o tym niezwłocznie poinformowana/-y.

9)Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Pogodynka

Ważne strony