Gospodarka Komunalna w Babicach Spółka z o.o.

Author Archives: Admin


Zarząd Gospodarki Komunalnej w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi na głównej sieci wodociągowej w miejscowości Babice – dotyczy ulicy Krakowskiej wraz z ulicami przyległymiw dniu 14 marca 2023 roku (wtorek) w godz. od 9:00 do 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody oraz okresowe jej zmętnienie.

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

 


Gospodarka Komunalna w Babicach informuje, że w 2023 roku planuje wymianę wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym. W okresie marzec – kwiecień br. wymiana dotyczyć będzie ulic: Chmielnik, Działy, Miła, Panieńska.

W związku z obowiązkową wymianą prosimy o umożliwienie pracownikom Spółki przeprowadzenia wymiany. Należy zapewnić swobodny dostęp do miejsca wymiany wodomierza. Konserwator ma prawo odmówić montażu wodomierza, gdy dostęp do miejsca montażu jest utrudniony.

Równocześnie informujemy, że wymiana wodomierzy jest bezpłatna i prowadzona jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-14:00, a w szczególnych przypadkach (po wcześniejszym uzgodnieniu) również w godzinach 14:00-18:00.

W razie nieobecności w godzinach 8:00-14:00 prosimy o kontakt telefoniczny celem ustalenia konkretnej daty i godziny wymiany wodomierza.

Kontakt telefoniczny: (32) 61-34-412, 669-616-251, 665-663-800

e-mail: gkbabice@o2.pl


Zarząd Gospodarki Komunalnej w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi na głównej sieci wodociągowej w miejscowości Babice – dotyczy ulicy Krakowskiej wraz z ulicami przyległymi – w dniu 9 marca 2023 roku (czwartek) w godz. od 9:00 do 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody oraz okresowe jej zmętnienie.

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.


Gospodarka Komunalna w Babicach informuje, że w 2023 roku planuje wymianę wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym. W okresie luty – kwiecień br. wymiana dotyczyć będzie ulic: Borowcowa, Majowa, Posada, Strzelecka.

W związku z obowiązkową wymianą prosimy o umożliwienie pracownikom Spółki przeprowadzenia wymiany. Należy zapewnić swobodny dostęp do miejsca wymiany wodomierza. Konserwator ma prawo odmówić montażu wodomierza, gdy dostęp do miejsca montażu jest utrudniony.

Równocześnie informujemy, że wymiana wodomierzy jest bezpłatna i prowadzona jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-14:00, a w szczególnych przypadkach (po wcześniejszym uzgodnieniu) również w godzinach 14:00-18:00.

W razie nieobecności w godzinach 8:00-14:00 prosimy o kontakt telefoniczny celem ustalenia konkretnej daty i godziny wymiany wodomierza.

Kontakt telefoniczny: (32) 61-34-412, 669-616-251, 665-663-800

e-mail: gkbabice@o2.pl


Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o. o. informuje, iż w dniu 30.12.2022r. (piątek) z powodu zaplanowanej inwentaryzacji, kasa będzie czynna do godziny 12:00.


Zarząd Gospodarki Komunalnej w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami ziemnymi prowadzonymi przy budowie sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic Elizy Orzeszkowej i Marii Skłodowskiej-Curie wykonywanymi w miejscowości Babice przez firmę zewnętrzną w dniu 21 listopada 2022 roku, wystąpiła awaria na głównej sieci wodociągowej powodując przerwę w dostawie wody w godzinach od 14:00 do 20:00 oraz okresowe jej zmętnienie dla mieszkańców miejscowości Babice i  przysiółku Włosień. Po wznowieniu dostawy wody nastąpi płukanie sieci wodociągowej.

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.


Zarząd Gospodarki Komunalnej w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi na głównej sieci wodociągowej w miejscowości Babice w dniu 16 listopada 2022r. (środa) w godz. od 8:00-14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody oraz okresowe jej zmętnienie.

 Za wynikłe utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.


Gospodarka Komunalna w Babicach sp. z.o.o. jako administrator sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Babice informuje, iż w związku z zakończeniem prac związanych z wybudowaniem sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Babice, od dnia 17 października 2022 roku można przystąpić do podłączenia instalacji wewnętrznej budynku do wybudowanego kolektora głównego bądź posadowionej na Państwa posesji studzienki rewizyjnej, według zasad określonych poniżej:

Zasady wykonywania, odbioru i podłączania nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Babice:

1. Przyłącze kanalizacyjne może być wykonane przez Gospodarkę Komunalną w Babicach sp. z o.o., innego wykonawcę posiadającego uprawnienia lub właściciela nieruchomości posiadającego niezbędną wiedzę techniczną w tym zakresie, wykonującego przyłącze na własne potrzeby. Zgodnie z ustawą z dnia 07.07.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2022r., poz. 1549) art. 15 ust. 2 – koszt budowy przyłącza spoczywa na właścicielu posesji.
2. Przyłącze kanalizacyjne musi być wykonane zgodnie z wydanymi wcześniej warunkami technicznymi (do pobrania: wniosek o wydanie warunków technicznych).
3. W przypadku budowy przyłącza przez Gospodarkę Komunalną w Babicach sp. z o.o. należy złożyć pisemne zlecenie wykonania robót budowlanych w Spółce oraz ustalić możliwy termin. W ramach zlecenia Zleceniodawca może ustaloną część robót wykonać we własnym zakresie.
4. W przypadku budowy przyłącza przez innego wykonawcę należy zawrzeć z nim umowę na wykonanie przyłącza i ustalić zasady prowadzenia robót budowlanych.
5 .Po włączeniu nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej należy zmienić dotychczasowy sposób użytkowania zbiornika na nieczystości ciekłe (szambo) lub go zlikwidować.
6. Przyłącze kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
7. Planowany termin wykonania przyłącza należy zgłosić (osobiście lub telefonicznie) na co najmniej 2 dni przed planowanymi pracami.
8. Po wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego przed jego zasypaniem należy wykonać pomiar geodezyjny powykonawczy.
9. Odbiór wykonanych robót (przyłączenie do sieci) zostanie dokonany w terminie uzgodnionym z Gospodarką Komunalną w Babicach sp. z o.o. i zakończony protokołem technicznego odbioru końcowego przyłącza kanalizacyjnego.
10. Po pozytywnym odbiorze technicznym należy dostarczyć geodezję powykonawczą i w terminie do 14 dni od dnia podpisania protokołu podpisać umowę na odprowadzanie ścieków pomiędzy właścicielem posesji, a Gospodarką Komunalną w Babicach  z o.o.
11. Zabronione jest wprowadzanie ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej, w myśl przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
12. W przypadku niedostosowania się do powyższych wytycznych przyłącze kanalizacji sanitarnej nie zostanie odebrane.

Niniejsza informacja dotyczy mieszkańców następujących ulic w miejscowości Babice:

Kard. Wyszyńskiego
M. Konopnickiej
E. Orzeszkowej
M. Skłodowskiej-Curie
Laskowa
Spółdzielcza
Topolowa
Zamkowa

Wniosek o wydanie wstępnej zgody na dostawę wody / odbiór ścieków.


Zarząd Gospodarki Komunalnej w Babicach Sp. z o.o. informuje, że w związku z modernizacją sieci wodociągowej w miejscowości Babice w rejonie ulic Laskowej, M. Konopnickiej, M. Skłodowskiej-Curie i Krakowskiej (od skrzyżowania w stronę Wygiełzowa), w dniu 16 września 2022r. (piątek) w godz. od 8:00-12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody oraz okresowe jej zmętnienie.

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.


W związku z występującymi wysokimi temperaturami powietrza nasiliło się zużycie wody do podlewania ogrodów, upraw polowych oraz napełniania basenów. Praktyki te powodują pogorszenie jakości wody pitnej oraz braki wody niezbędnej do zaspokojenia potrzeb bytowych i gospodarskich w niektórych rejonach naszej Gminy.

W związku z powyższym Zarząd Gospodarki Komunalnej w Babicach Sp. z o.o. zaleca rozsądne i racjonalne korzystanie z wody do podlewania wszelkiego rodzaju upraw i ogródków przydomowych. Sugeruje się napełnianie basenów w godzinach nocnych celem wyeliminowania zmętnienia wody.

PROSIMY O ZASTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH ZALECEŃ.

PROJEKTY UNIJNE

Pogodynka

Ważne strony