Zgłoś awarię: (32) 613 44 12 693 649 732,   693 649 742

Kasa czynna: Pn-Pt 8:00 do 14:00, w środy 8:00 do 16:00

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp do deklaracji
Gospodarka Komunalna w Babicach Spółka z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://gkbabice.pl/

Data publikacji strony internetowej: 31 października 2017 r.
Data aktualizacji: 15 marca 2021 r.

Strona internetowa https://gkbabice.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

– zamieszczone na stronie publikacje w formie plików pdf nie są dostępne cyfrowo w całości,
– publikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego

– strona posiada możliwości poruszania się z wykorzystaniem skrótów klawiaturowych przeglądarki,
– focus wokół elementów nawigacyjnych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
– zastosowanie na stronie dostępnej / bezszeryfowej czcionki (calibri),

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez GK w Babicach.

Oświadczenie sporządzono dnia: 25 września 2020 r.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Gospodarką Komunalną w Babicach Spółka z o.o.
Osobą kontaktową jest:
Maria Agnieszka Nowicka
e-mail: m.nowicka@gkbabice.pl lub gkbabice@o2.pl

tel.: +48 32 613 44 12

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową, aplikację mobilną lub element strony internetowej chodzi, wskazanie sposobu kontaktu, wskazanie alternatywnego sposobu przekazania informacji, jeżeli osoba żądająca zgłasza taką potrzebę.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
1) przestrzeń komunikacyjna pozioma w siedzibie spółki nie wolna od barier poziomych, brak możliwości dojazdu do budynku wózkiem inwalidzkim itp., zbyt mała przestrzeń pomiędzy ogrodzeniem a budynkiem od brany bramy wjazdowej, z drugiej strony wejścia brak utwardzonej nawierzchni;

2) przestrzeń komunikacyjna pionowa budynku, w którym znajduje się siedziba spółki z istniejącymi barierami, schody do budynku: brak platformy, brak podjazdu;

3) zastosowanie rozwiązań techniczno – architektonicznych:

– brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem,

– nie ma pasa kontrastowego na ścianie wskazującego ciąg komunikacyjny,

– brak w siedzibie spółki oznaczeń w alfabecie Braille’a;

4) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego lub psa przewodnika.

 

Dostępności informacyjno – komunikacyjna:
1) zapewnienie na stronie internetowej informacji w tekście łatwym do odczytania (czcionka: Calibri),

2) na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami zapewniona obsługa na zewnątrz budynku (brak zadaszenia),

3) w siedzibie jednostki brak pętli indukcyjnej,

4) przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

5) brak dostępności tłumacza języka migowego

 

Dostępność cyfrowa strony internetowej:

– strona nie jest zgodna z wymaganiami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


2021-03-29 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.

Pogodynka

Ważne strony