Zgłoś awarię: (32) 613 44 12 693 649 732,   693 649 742

Kasa czynna: Pn-Pt 8:00 do 14:00, w środy 8:00 do 16:00

Infrastruktura

Gospodarka Komunalna w Babicach Spółka z o.o. zasięgiem swojej działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego przez Radę Gminy Babice Nr 3/Z.W/02 z 07.11.2002 roku obejmuje Gminę Babice. Zasoby wody  pozwalają  Spółce na zaspakajanie potrzeb mieszkańców sołectw: Babice, Jankowice, Mętków, Olszyny, Wygiełzów oraz Zagórze.

Woda dostarczana jest z ujęcia „Potroście” o wydajności 120 m³/h. Wodociąg publiczny Babice Potroście zasilany jest z 3 studni głębinowych ZW-1, ZW-2, ZW-3 zlokalizowanych na terenie miejscowości Wygiełzów. Na terenie Gminy znajdują się też studnie S-1 i S-2 (czwartorzędowe) w Mętkowie, o dopuszczalnym poborze 15 m3/h (obecnie jako ujęcia rezerwowe z powodu zbyt dużej zawartości manganu) oraz ujęcie Bukowica w Zagórzu o wydajności 2 m3/h. Zaopatrzenie w wodę dla wsi Rozkochów odbywa się z ujęcia na terenie gminy Alwernia.

Gospodarka Komunalna w Babicach Spółka z o.o. administruje siecią wodociągową i kanalizacyjną, na podstawie umowy użyczenia zawartej z Gminą Babice w dniu 30 stycznia 2009 roku. Długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi 104,3 km.

Infrastruktura kanalizacyjna w Gminie Babice wybudowana została w latach 2002-2006. Skanalizowana jest cała miejscowość Jankowice oraz połowa miejscowości Olszyny. Na rurociągu umiejscowiono 5 przepompowni ścieków, 3 w Jankowicach, 2 w Olszynach oraz jedną stację transformatorową.

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 18,3 km. Obecnie do sieci podłączonych jest 288 odbiorców.

Pogodynka

Ważne strony